Tuoreimmat paikallisuutiset www.itavayla.fi

POR­VOO Mik­ro­muo­via ja suu­ri­ko­koi­sem­pia muo­vi­ros­kia löy­tyy Suo­men hiek­ka­ran­noil­ta ai­na Pe­rä­me­rel­tä Suo­men­lah­den itä­o­saan saak­ka....
Julkaistu 22.01.2021 13.56
ITÄ-UU­SI­MAA Po­lii­si va­roit­taa säh­kö­pos­til­la tul­leis­ta ki­ris­tys­vies­teis­tä, jois­sa ker­ro­taan, et­tä hui­ja­ril­la on ha­lus­saan uh­ris­ta ar­ka­luon­teis­ta vi­deo- tai ku­va­ma­te­ri­aa­lia. Vies­teis­sä vaa­di­taan bit­coi­ne­ja mak­set­ta­vak­si tai ma­te­ri­aa­li le­vi­te­tään. Po­lii­si muis­tut­taa, et­tä lun­nai­ta ei tule...
Julkaistu 22.01.2021 12.48
POR­VOO Luon­nos­sa liik­ku­mi­sen ja luon­non lä­hei­syy­den on useis­sa eri tut­ki­muk­sis­sa to­det­tu pa­ran­ta­van ih­mis­ten hy­vin­voin­tia. Por­voo tar­jo­aa­kin eri­no­mai­set edel­ly­tyk­set sekä luon­to­e­lä­myk­siin et­tä ar­ki­seen luon­nos­sa liik­ku­mi­seen, oles­ke­luun ja vir­kis­täy­ty­mi­seen. ”Hy­vin­voin­tia luon­nos­ta” -tee­ma...
Julkaistu 22.01.2021 12.05
POR­VOO, LÄN­SI­RAN­TA Län­si­ran­nan uu­den, puu­e­le­ment­ti­ra­ken­tei­sen päi­vä­ko­din ra­ken­nus­työt ete­ne­vät ai­ka­tau­lus­saan sa­teel­ta ja vii­mal­ta suo­jas­sa jät­ti­suu­ren telt­ta­ka­tok­sen al­la....
Julkaistu 22.01.2021 11.30
POR­VOO, LÄN­SI­RAN­TA Län­si­ran­nan uu­den, puu­e­le­ment­ti­ra­ken­tei­sen päi­vä­ko­din ra­ken­nus­työt ete­ne­vät ai­ka­tau­lus­saan sa­teel­ta ja vii­mal­ta suo­jas­sa jät­ti­suu­ren telt­ta­ka­tok­sen al­la....
Julkaistu 22.01.2021 11.30
POR­VOO Hiih­to­la­tu­ti­lan­ne on täl­lä het­kel­lä hyvä. Por­voon kau­pun­gin ul­koi­lu­a­lu­ei­den esi­mies Tage Lön­n­roth ker­too heil­lä ai­no­as­taan Vir­vi­kin la­tu­poh­jan ole­van aja­mat­ta....
Julkaistu 21.01.2021 17.05