Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Itäväylä Viestintä Oy (jäljempänä myös ”Itäväylä”)
Y-tunnus 2536965-6
Postiosoite: PL 118, 06101 Porvoo
Käyntiosoite: Rihkamatori A, 06100 Porvoo
Puhelin: +358 19 521 7500
Rekisterikuvaus ja -seloste ovat nähtävissä Itäväylä Viestintä Oy:n toimistossa, Rihkamatori A, 06100 Porvoo.

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi: Mika Laine
Osoite: Itäväylä, PL 118,06101 Porvoo
Puhelin: +358 400 494234
Sähköposti mika.laine@itavayla.fi

Rekisterin nimi

Itäväylä-lehden sähköisten palvelujen asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
 • Suoramarkkinointi suoramarkkinointiluvan antaneille sähköisesti sekä puhelimitse Itäväylän ja sen yhteistyöyritysten toimesta.
 • Asiakaskirjeet ja tiedotteet
 • Asiakaskyselyt sekä asiakasinformaation kerääminen
 • Lisäksi Itäväylällä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin) henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti

Rekisterin tietosisältö

 • Yhteystiedot; nimi ja osoitetiedot, puhelinnumerot sekä sähköpostiosoitteet, käyttäjätunnus sekä salasana (suojatussa muodossa)
 • Mahdollinen suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla)
 • Asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta saatavat tiedot asiakkaan käyttäessä Itäväylän palveluja

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterin tarkastus

 • Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä varattava rekisteröidylle tilaisuus tutustua Henkilötietolain 26 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin tai annettava tiedot pyydettäessä kirjallisesti.
 • Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa osoitteeseen Itäväylä Viestintä Oy, “Rekisteritietojen tarkastus”, PL 118, 06101 Porvoo

Kielto-oikeus

 • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten
 • Kielto tulee tehdä yllä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään vahvasti salatuilla, palomuurien suojaamilla alueella käyttäjätunnusten ja salasanojen takana.